Điện tử - tự động - phần mềm

Thiết kế bo mạch

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/thiet-ke-bo-mach539.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/thiet-ke-bo-mach591.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/thiet-ke-bo-mach506.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/thiet-ke-bo-mach175.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/thiet-ke-bo-mach844.jpg

Đặc tính kỹ thuật