Điện tử - tự động - phần mềm

Chế tạo robot

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/che-tao-robot917.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/che-tao-robot780.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/che-tao-robot848.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/che-tao-robot320.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/che-tao-robot831.jpg

Đặc tính kỹ thuật