Điện tử - tự động - phần mềm

Gia công bo mạch

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/gia-cong-bo-mach736.png
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/gia-cong-bo-mach337.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/gia-cong-bo-mach679.png

Đặc tính kỹ thuật